Πολιτιστικό Ινστιτούτο
Ακαδημαϊκών Ερευνών και Μελετών

Καραγιώργη Σερβίας 3
Πλατεία Συντάγματος
105 63 Αθήνα

Τηλ. (+30) 211 183 99 68